Izglītībā

Līdz ar iespēju saņemt valsts budžeta finansējumu programmā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā, Preiļu novada dome aicina pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizatorus, kuri būtu gatavi organizēt vasaras nometnes 7-18 gadus veciem Preiļu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem un Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

Programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, veicināt to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Maksimālais finansiālais atbalsts nometnes organizēšanai programmas ietvaros ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību nometnē (viena bērna dalība nometnē nepārsniedz 95 eiro). Programma īstenojama augustā. Pieteicējam jāiesniedz nometnes aktivitāšu programma ne mazāk kā 5 (piecām) dienām. Pieteikumam jāatbilst programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” vadlīnijām. Pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst MK 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.  Minimālais dalībnieku skaits vienā nometnes grupā ir 15, maksimālais – 30 dalībnieki;

Kopējie Preiļu novadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi bērnu nometņu organizēšanai ir 18297,00 EUR. Plānots nometnēs iesaistīt 193 bērnus un jauniešus.

Nometnes organizētājs aizpilda pieteikuma veidlapu un sagatavo Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Sagatavotos dokumentus Pretendents nosūta Preiļu novada pašvaldībai ieskenētā veidā uz e-pastu, e-pasta adrese: inese.kursite@preili.lv, līdz 2021.gada 23.jūlijam, plkst.17:00.

Izglītības un zinātnes ministrijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 2 202 505 euro apmērā, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.

Kontaktpersona:

Aija Caune, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,

+371 29221574,

aija.caune@preili.lv