Sabiedrībā

Trīs dienas – 8., 10. un 12. martā, attālināti notiks Finanšu ministrijas (FM) rīkotas atkārtotas tematiskās diskusijas, lai ar sociālajiem un sadarbības partneriem pārrunātu Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietvaros plānotos ieguldījumus klimata un transporta, digitalizācijas, ekonomikas attīstības, veselības, nevienlīdzības mazināšanas un likuma varas jomās no 2021. līdz 2027. gadam.

“Nākamo septiņu gadu laikā Latvija no Eiropas Savienības saņems vairāk nekā 10 miljardus eiro grantu formā jeb atbalstā, kas mums nav jāatmaksā. Lai šie ieguldījumi būtu veiksmīgi, pēc iespējas atbilstot gan Latvijas vajadzībām, gan Eiropas Komisijas uzstādījumiem, celtu produktivitāti, turpinot Latvijas ekonomikas pārveidi uz zināšanām balstītu ekonomiku, mums ir būtiski turpināt uzsāktās diskusijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem,” uzsver Armands Eberhards, Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos.

Lai arī šogad un nākamgad vēl turpināsies intensīva esošā ES fondu plānošanas perioda projektu īstenošana, lai līdz 2023. gadam Latvija saņemtu visu ES finansējuma piešķīrumu 4,4 miljardu eiro apmērā, 2021. gads iezīmē arī ES nākamā daudzgadu budžeta termiņa sākumu. ES investīcijas paver plašas iespējas mūsu valsts attīstībai un izaugsmei, kas ļaus pilnvērtīgāk īstenot Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam paredzēto. Lielāko daļu, jeb 4,24 miljardus eiro no Latvijai pieejamā ES finansējuma, veidos Kohēzijas politikas fondu piešķīrums, kuru galvenais mērķis ir izlīdzināt ekonomiskās atšķirības starp ES dalībvalstīm. Savukārt, ANM ietvaros Latvijai iespējams saņemt finansējumu līdz diviem miljardiem eiro strukturālo reformu īstenošanai ES Padomes rekomendāciju ieviešanā, kā arī investīcijām primāri zaļajā un digitālajā ekonomikā.

ES fondu Darbības programmas apstiprināšana un tālākais ieviešanas grafiks lielā mērā ir atkarīgs no saistošā ES regulējuma apstiprināšanas. FM jau šobrīd ir uzsākusi darbu pie nepieciešamo nacionālo horizontālo tiesību aktu projektiem, tomēr to saskaņošana ar nozaru ministrijām, tai skaitā publiskā apspriede, būs iespējama tikai pēc attiecīgā Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma (Regulu) pieņemšanas.

Savukārt, ANM, kā jau iepriekš vēstīts, ir jauna, EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas, uz kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. Latvijas ANM plāna projektu, kā arī uzsāka plāna projekta sabiedrisko apspriešanu. Pēc viedokļa saņemšanas no EK un sabiedriskās apspriedes rezultātiem plāna projekts sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem tiks pilnveidots. ANM līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada otrajā pusē.

Lai nodrošinātu pārskatāmu un savstarpēji papildinošu investīciju loģiku, šoreiz tematiskās diskusijas tiek organizētas kopā par abiem plānošanas dokumentiem, tās tematiski sadalot pa ieguldījumu jomām Ar ANM plāna projektu ikviens interesents var iepazīties FM mājaslapā un ES fondu mājaslapā. Ar Darbības programmas projektu Latvijai 2021. – 2027. gadam var iepazīties ES fondu mājaslapā. Pieteikšanās tematiskajām diskusijām – ES fondu mājaslapā.