Pašvaldībā

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020.gada 6.aprīlī plkst. 11.00
Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par parādu dzēšanu
 2. Par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
 5. Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības  virzības vietējās attīstības stratēģiju” projekta “ Ielu apgaismojuma tīklu izbūve  Pelēču pagasta centrā un pie pagasta ēkas Preiļu novadā ”  realizēšanai
 6. Par Preiļu novada pašvaldības “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu
 7. Par biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” iesnieguma izskatīšanu
 8. Par ēdināšanas izdevumu segšanu biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” dibinātajai pamatskolai “Preiļu brīvā skola”5.-6. klašu audzēkņiem
 9. Par Biedrības „TRĪS REIZ TRĪS” iesnieguma izskatīšanu
 10. Par vecāku līdzdalības maksājumiem
 11. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm
  Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
 12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 13. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
 16. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 17. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
  Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
 18. Par zemes iznomāšanu
 19. Par ceļa zīmes Nr. 323 noņemšanu Preiļu pilsētā Raiņa bulvārī
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 21. Par nekustamā īpašuma sadali
 22. Par izsoles rezultātiem
 23. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0050
 24. Par tiesas spriedumu
 25. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu                                                                                                                                                   

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne