Preiļu novadā

PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2021. gada 31. martā plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

1. Par aizdevumu prioritārajam investīciju projektam ”Pašvaldības ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve” realizācijai
2. Par pašvaldības līdzfinansējumu prioritārā projekta ”Pašvaldības ēkas A.Paulāna ielā 1A pārbūve, Preiļos” realizācijai
3. Par nekustamā īpašuma A.Paulāna iela 1A, Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu.
4. Par aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future) aktivitāšu īstenošanai

Priekšsēdētāja                      Maruta Plivda