Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 31. augustā

 1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.2023/2 “Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums”
 2. Par līdzekļu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaudzemu ielā 4, Aglonā siltumapgādes nodrošināšanai
 3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Moskvinas vecticībnieku lūgšanu namam
 4. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2023.-2025. gadam
 5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2023/5 "Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu"
 6. Par skolēnu ēdināšanas izmaksām Preiļu novada izglītības iestādēs
 7. Par zemes domājamās daļas zem daudzdzīvokļu mājas iegādi pašvaldības īpašumā
 8. Par iesnieguma izskatīšanu
 9. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
 10. Par nekustamā īpašuma "Līči" - starpgabala atsavināšanu Preiļu novadā Riebiņu pagastā
 11. Par nekustamā īpašuma "Sunepu meži" - starpgabala atsavināšanu Preiļu novadā Riebiņu pagastā
 12. Par izsoles rezultātiem
 13. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei "Skangaļi" iecirknim "Skangaļu karjers"
 14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
 16. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 18. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
 19. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas noteikumi" apstiprināšanu
 20. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas līguma noslēgšanu
 21. Par medību platību iznomāšanu
 22. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (iela) fonda padomes sastāvā
 23. Par telpu nomas līguma noslēgšanu
 24. Par medību platību izmantošanas līguma noslēgšanu
 25. Par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
 26. Par piesārņotās vietas Nr. 0042450/0001 "Mazuta tvertnes Riebiņos, Dārzu iela 2A" piesārņojuma apjoma izpētes un grunts sanācijas programmas izstrādi
 27. Par izmaiņām noteikumos "Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu algu mērķdotācijas sadales kārtība Preiļu novadā"
 28. Par grozījumiem izglītības iestāžu nolikumos
 29. Par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
 30. Par Preiļu novada iedzīvotāju kolektīvo iesniegumu