Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 30. martā

1. Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2023. gadam apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.
3. Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
4. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” apstiprināšanu.
5. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu.
6. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par Preiļu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” apstiprināšanu.
7. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025. gadam aktualizāciju.
8. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādī.
9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem.
11. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ezertaka – starptautiskā garo pārgājienu maršruta attīstība”.
12. Par atļaujas sniegšanu veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
16. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu.
18. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu.
19. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – starpgabala – reģistrāciju zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
20. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
21. Par izsoles rezultātiem.
22. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
24. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
25. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības noteikumos “Par interešu Izglītības programmu izvērtēšanu un valsts mērķdotācijas sadali”.
26. Par Preiļu novada domes 2023. gada 23. februāra lēmuma Nr. 3, 29.§ precizēšanu.
27. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” apstiprināšanu.
28. Par Preiļu novada pašvaldības Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/1 “Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
30. Par Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdes lēmuma “Par medību platību nomas tiesībām” (protokols Nr. 26, 40.§, 40.1.apakšpunkts) precizēšanu.
31. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
32. Par nomas telpas maiņu.
33. Par telpu nomas līguma izbeigšanu.
34. Par medību tiesības izmantošanas līguma noslēgšanu.
35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bieržgaļa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
37. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Šusta ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
38. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bicānu ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
39. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Salmeja ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
40. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kameņecas Ilzis ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
41. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēču ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Zolvas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kategrades ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
44. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
45. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielā Kolupa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.