Pašvaldībā Iedzīvotājiem

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 30. janvārī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par atļauju savienot amata pienākumu pildīšanu
 2. Par Preiļu novada domes “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma pastiprināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu

  Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
 4. 4. Par grozījumiem nolikumā “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība”

  Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
 5. Par pirkuma līguma noslēgšanu
 6. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma sadali
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
 9. Par zemes ierīcības projekta “Dzervanišķu mājas” apstiprināšanu
 10. Par izsoles rezultātiem
 11. Par neapdzīvojamo telpu patapinājuma līguma pagarināšanu
 12. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (ielu) fonda padomes sastāvā

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne