Pašvaldībā Iedzīvotājiem

ATTĀLINĀTA PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 30. aprīlī plkst. 10.00
Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

 1. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
 2. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
 3. Par Preiļu novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
 4. Par nomas maksas samazinājumu un atbrīvojumu Covid-19 izplatības laikā
 5. Par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
 6. Par parādu dzēšanu
 7. Par parādiem
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
 9. Par automašīnas izpirkšanu
  Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
 10. Par 2017. gada 27. oktobra saistošo noteikumu 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” grozījumu apstiprināšanu
 11. Par Preiļu novada pašvaldības darbību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā
 12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 13. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
  Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
 15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 16. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses precizēšanu un dzēšanu
 17. Par nekustamā īpašuma sadali
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai                                                                                                                                        

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne