Pašvaldībā

Preiļu novada ārkārtas domes sēde

2020.gada 3.jūlijā plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

Darba kārtība

 1. Par investīciju projektu iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
 2. Par lokālplānojuma zemes vienībai A.Paulāna ielā 1A, Preiļos apstiprināšanu
 3. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
 4. Par SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” iesnieguma izskatīšana
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai  “Nīdermuižas draudze”
 6. Par patapinājuma līguma slēgšanu
 7. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/3 „Grozījumi 2017.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/14 “Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”” precizēšanu
 8. Par zemes nodošanu apakšnomā
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 10. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 11. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
 12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne