Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde

 2020.gada 29.oktobrī plkst. 15.00

Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi 

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/9 „Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01 „Par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu”
2. Par izmaiņām Pelēču pamatskolas štatu sarakstā
3. Par īres līguma noslēgšanu un atbrīvošanu no īres maksas
4. Par SIA “Preiļu Saimnieks” vēstuļu izskatīšanu
5. Par līgumu slēgšanu projekta nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” īstenošanai

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi 

6. Par iesnieguma izskatīšanu
7. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
10. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
11. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
13. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
14. Par atļauju iemitināties pašvaldības dzīvoklī
15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
16. Par apakšīres līguma slēgšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi 

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
18. Par zemes iznomāšanu
19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne