Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 29. jūnijā

 1. Par “Preiļu novada pašvaldības nolikuma” apstiprināšanu
 2. Par Preiļu novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu
 3. Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
 4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas darbinieku amatu sarakstā
 5. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu atbilstoši Pašvaldību likuma 21. pantam, Pārejas noteikumu 4. punktam un grozījumiem Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora darba līgumā
 6. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu atbilstoši Pašvaldību likuma 21. pantam, Pārejas noteikumu 4. punktam un grozījumiem Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka darba līgumā
 7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai Biedrības “SAVAI SKOLAI” iesnieguma/pieteikuma izskatīšana
 8. Par aizdevumu projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”
 9. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
 10. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm
 11. Par ugunsgrēka rezultātā nodarīto zaudējumu segšanu
 12. Par nekustamā īpašuma-starpgabala atsavināšanu Preiļu pilsētā
 13. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
 14. Par komisijas izveidi un lietderības revīzijas veikšanu SIA "Preiļu saimnieks"
 15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 16. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
 17. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 18. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
 19. Par Pašvaldības dzīvokļa statusa maiņu un sociālās dzīvojamās platības maiņu
 20. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
 21. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
 22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
 23. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2021/15 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā”
 24. Par Līču bibliotēkas slēgšanu
 25. Par Preiļu novada iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju izskatīšanu
 26. Par Preiļu novada domes 2023. gada 23. februāra lēmuma (protokols Nr. 3; 36.§) atcelšanu
 27. Par telpu nomu
 28. Par sintētiskā futbola laukuma renovāciju un segumu nomu Kooperatīvā ielā 3, Preiļos
 29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010010804 daļas Preiļu novada Preiļu pilsētā bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā katastrofu pārvaldības centra būvniecībai Preiļos.
 30. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēču ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 31. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Salmeja ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 32. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Biešona ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušona ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kolupa ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 36. Par Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora apstiprināšanu amatā