Preiļu novadā Pašvaldībā

PREIĻU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2021. gada 29. janvārī plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

1. Par atbrīvošanu no nomas maksas
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
4. Par Preiļu novada domes 2020.gada 09.septembra sēdes lēmuma “Par līguma noslēgšanu ar AS “Preiļu siers” par uzņemto saistību izpildes garantiju” (protokols Nr.16, 2.§) atcelšanu

Priekšsēdētāja

Maruta Plivda