Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde
2022. gada 29. decembrī plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par  mēnešalgas palielināšanu pašvaldības darbiniekiem sakarā ar valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā.
3. Par grozījumu Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 29.decembra noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu  Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par grozījumu veikšanu noteikumos “Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība”.
5. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā.
6. Par Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
7. Par 30.06.2022.gadā pieņemtā lēmuma “Par aizdevumu projektam Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”” precizēšanu.
8. Par aizdevumu projektam Nr. 4.2.2.0/21/A/079 “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”.
9. Par pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu svētku pabalsta izmaksai.
10. Par nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” nolikuma saskaņošanu un plānoto finansējumu pašvaldības 2023.gada budžetā.
11. Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu. SIA “Preiļu Saimnieks” iesniegumu izskatīšana.
12. Par nekustamā īpašuma Preiļu parka pils 1. stāva telpu daļas Raiņa bulvārī 30, Preiļi, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles organizēšanu.
13. Par parādu dzēšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
15. Par izsoles rezultātiem.
16. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
17. Par 2022. gada 11. oktobra lēmuma Nr. 20 4 § pielikuma precizēšanu.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
20. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
21. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
22. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
23. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
24. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
25. Par atbalstu pacientu iemaksu segšanai.
26. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

27. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/41 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” precizēšanu.
28. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „ Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Par sadarbības līguma slēgšanu, ceļu un ceļu  aizsargjoslas aizsardzību, veicot kravu pārvadāšanas, kokmateriālu šķeldošanas un mežizstrādes darbus Preiļu novadā” apstiprināšanu.
30. Par Feimaņu ezera ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu.
31. Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai  Preiļu novadā.
33. Par telpu patapinājumu biedrībai.
34. Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarinājumu.
35. Par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
36. Par līguma ar apbūves tiesībām noslēgšanu.
37. Par medību platību nomas tiesībām.