Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 28. septembrī

 1. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Kultūras centra darbinieku amatu sarakstā
 2. Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā” apstiprināšanu
 3. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu
 4. Par Valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu
 5. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
 6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
 7. Par nomnieka finanšu ieguldījuma pašvaldībai piederošo telpu vienkāršotā pārbūvē saskaņošanu
 8. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu
 9. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Aglonas pagasta katlu mājās
 10.  Par apkures tarifu saražotajam siltumam Galēnu pagasta katlu mājās
 11. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Pelēču pagasta katlu mājā
 12. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vārkavas pagasta katlu mājā
 13. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Upmalas pagasta katlu mājā
 14. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Rušonas pagasta katlu mājā
 15. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Silajāņu pagasta katlu mājā
 16. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Stabulnieku pagasta katlu mājā
 17. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Preiļu pagasta katlu mājā
 18. Par grozījumiem 2017. gada 24. februāra deleģēšanas līgumā Nr. 4-27/2017/29 un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
 19. Par atbalstu 2023. gada 31. augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām
 20. Par nekustamā īpašuma-starpgabala “Josla”, kadastra numurs 7601 006 0021, Preiļu pilsētā, atsavināšanu
 21. Par Preiļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas, nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7694 002 0455, „Vārkavas pagasta pašvaldības meži”, Vārkavas pagasts, Preiļu novads izsoli.
 22. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
 23. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 25. Par uzņemšanu rindā un dzīvojamās platības piešķiršanu
 26. Par pašvaldības īres līguma pārrakstīšanu
 27. Par sociālā dzīvokļa statusa maiņu
 28. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
 29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 30. Par pašvaldības atbalstu biedrības "Moskvinas vecticībnieki" garīgo dziedājumu korim
 31. Par grozījumiem zemesgrāmatu nodalījumos sakarā ar izmaiņām daudzdzīvokļu māju kopīpašuma domājamās daļās
 32. Par telpas patapinājumu biedrībai
 33. Par telpu patapinājumu biedrībai “Latvijas sarkanais krusts Latgales komiteja”
 34. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai 16.10.2023-15.04.2024
 35. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā
 36. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
 37. Par grozījumiem “Preiļu novada pašvaldības nolikumā”
 38. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā
 39. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un labklājības jautājumos ievēlēšanu