Pašvaldībā Iedzīvotājiem

ATTĀLINĀTA PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2020. gada 28. maijā plkst. 10.00
Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

 1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/4 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01„Par Preiļu novada  gada pamatbudžetu”
 2. Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2019.gadu
 3. Par Preiļu novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 4. Par atbrīvošanu no nomas maksas
 5. Par nomas maksas samazinājumu
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
 7. Par parāda dzēšanu

  Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
 8. Par līdzekļu piešķiršanu izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai
 9. Par grozījumiem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikumā
 10. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
 11. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa

  Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 2020/5 “Preiļu novada Preiļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
 13. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
 14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 15. Par telpu nomu
 16. Par ēkas nomu
 17. Par nekustamā īpašuma sadali
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 6-1, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
 20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu                                                                                                                                         

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne