Preiļu novadā Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde

2021. gada 28. janvārī plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2020/13 “Grozījumi Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” ” precizēšanu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3. Par atbrīvošanu no nomas maksas
4. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” IT, mēbeļu un mācību aprīkojuma iegādei
5. Par izmaiņām Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
6. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
7. Saistošie noteikumi Nr.2021/1 “Par Preiļu novada 2021.gada pamatbudžetu”

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

8. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” uzturēšanās maksā
9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
13. Par atļauju iemitināties pašvaldības dzīvoklī

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

14. Par atļauju Aivaram Klismetam savienot amatus
15. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu īpašnieku Biedrības “Upīša 5” iesnieguma izskatīšana
16. Par Preiļu novada domes 2020. gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.23, punkts 15 “Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde” Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu
17. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/11 “Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”” precizēšanu
19. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/12 “Grozījumi Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ” precizēšanu
20. Par noteikumu “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšanu
21. Par noteikumu “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā” apstiprināšanu
22. Par Preiļu novada pašvaldības2021.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu apstiprināšanu
23. Par adreses dzēšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
25. Par nekustamā īpašuma sadali
26. Par izsoles rezultātiem

Domes priekšsēdētāja

Maruta Plivda