Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 27. jūlijā

 1. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
 2. Par komisiju nolikumu apstiprināšanu
 3. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Būvvaldes darbinieku amatu sarakstā
 4. Par Preiļu novada domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma “Par komisijas izveidi un lietderības revīzijas veikšanu SIA "Preiļu saimnieks" (protokols Nr. 8; 14. §) precizēšanu
 5. Par finansējuma piešķiršanu Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis" Veselības inspekcijas norādījumu izpildei
 6. Par papildus finansējuma piešķiršanu futbola laukuma Kooperatīva ielā 3, Preiļos remontdarbiem
 7. Par komisijas izveidi Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa projektu vērtēšanai
 8. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā
 10. Par parāda dzēšanu
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 13. Par nekustamo īpašumu Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D, Preiļos, nomas tiesību izsoli
 14. Par izsoļu rezultātiem
 15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 16. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 18. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
 19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 20. Par Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
 21. Par Preiļu novada pašvaldības komisiju nolikumu apstiprināšanu
 22. Par telpu patapinājumu biedrībai
 23. Par medību platību izmantošanas tiesībām
 24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kategrades ezerā 2023. gadam iedalīšanu
 25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bicānu ezerā 2023. gadam iedalīšanu