Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde

2020. gada 27. augustā plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
2. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai
3. Par izsoles rezultātiem

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
5. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
7. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
8. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
9. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
10. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
12. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
15. Par dzīvojamās mājas Mehanizatoru iela 6b, Preiļos piesaistītās teritorijas līdzfinansēšanu
16. Par saistošo noteikumu Nr. 2020/7 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā” apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
18. Par nekustamā īpašuma sadali
19. Par zemes vienību robežu grozīšanu un platību precizēšanu
20. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0051
21. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
22. Par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai apstiprināšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne