Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 27. aprīlī

1. Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada konsolidētā pamatbudžeta izpildes un konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības un tās institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu.
4. Par Preiļu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Paplašini robežas!” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2023/6 “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Bieržgaļa ezerā, Biešonā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pakalnī, Pelēča ezerā, Rušonā un Zolvas ezerā Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam” precizēšanu.
6. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas un Preiļu 1. pamatskolas darbinieku amatu sarakstā.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai.
8. Par uzkrātā iedzīvotāju ziedojuma Preiļu pils atjaunošanai novirzīšanu Preiļu muižas kompleksa un parka Zirgu staļļa trīs koka zirga galvu izgatavošanai.
9. Par parādu dzēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
12. Par kustamās mantas izsoli.
13. Par izsoļu rezultātiem.
14. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” 2022. gada pārskatu.
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
16. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
17. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
18. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 
19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
20. Par dzīvojamās platības maiņu.
21. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā.
22. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
23. Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā.
24. Par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
25. Par Roberta Mūka muzeja Galēnos nolikuma apstiprināšanu.
26. Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
27. Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Valsts akreditācijas dokumentu izskatīšanu un apstiprināšanu.
28. Par Preiļu novada pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
29. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu ūdensnotekai ŪSIK 432263:62 Saunas pagastā, Preiļu novadā.
30. Par līdzfinansējuma saņemšanu ūdens un kanalizācijas izbūvei.
31. Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726 Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.
32. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu.
33. Par telpu nomas līguma darbības termiņa pagarinājumu.
34. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kategrades ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
35. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Dubuļkas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kolupa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
37. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušona ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
38. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
39. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Zolvas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
40. Par medību platību izmantošanas tiesībām.
41. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ā. Vucānam.