Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 26. oktobrī

 1. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
 2. Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta
 3. Par atbalstu 2023. gada 31. augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām Aglonas pagastā
 4. Par atbalstu Ukraiņu civiliedzīvotāju ģimenēm ar bērniem
 5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai
 6. Par pašvaldības dalību projekta īstenošanā
 7. Par parāda dzēšanu
 8. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu
 9. Par Preiļu novada pašvaldības īpašuma ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” pamatkapitālā
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780050131 Preiļu novada Sīļukalna pagastā nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā bez atlīdzības
 11. Par kustamās mantas –pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 212 ar valsts reģistrācijas numura zīmi FF2055 izsoli
 12. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoles organizēšanu.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
 15. Par grozījumiem zemesgrāmatu nodalījumos sakarā ar izmaiņām daudzdzīvokļu māju kopīpašuma domājamās daļās
 16. Par ceļa servitūta dzēšanu
 17. Par pašvaldības telpu nomas termiņa pagarināšanu
 18. Par medību platību piešķiršanu
 19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
 20. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
 21. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
 22. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
 24. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
 25. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
 26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 27. Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā
 28. Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu amatā
 29. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā
 30. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu
 31. Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
 32. Par apbūves tiesības noteikšanu pašvaldības īpašumā
 33. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu