Pašvaldībā

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 26. janvārī

 1. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” apstiprināšanu.
 2. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 3. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” grozījumiem.
 4. Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. novembra lēmuma (protokols Nr. 25; 6.§) precizēšanu.
 5. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 30. novembra lēmumā (protokols Nr. 25; 4.§) “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs”.
 6. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumā “Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta” (protokols Nr. 19; 15.§).
 7. Par Preiļu novada pašvaldības sadarbību projekta īstenošanā.
 8. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”.
 9. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Parki bez robežām – plašāk” (“Park Without Borders – Wider”).
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa un tam piesaistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040148 “Skariņas” , Silajāņu pagasts, Preiļu novads, izsoli.
 14. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 17. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
 18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 19. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
 20. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/36 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atcelšanu.
 21. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
 22. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025. gadam aktualizāciju.
 23. Par apbūves tiesības piešķiršanu.
 24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
 27. Par medību platību izmantošanu.
 28. Par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.