Preiļu novadā

PREIĻU  NOVADA  DOMES SĒDE

2021. gada 25. martā  plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – grupu dzīvokļi, izmaksu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” 2020. gada finanšu pārskatu
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 2020. gada finanšu pārskatu
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2020. gada finanšu pārskatu
6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas izskatīšanu
7. Par lēmuma atcelšanu
8. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
12. Par zemes nomas maksas palielināšanu
13. Par aizdevuma pieprasīšanu Valsts kasei projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu īstenošanai
14. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai

  Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

15. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
18. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
20. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu
21. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
24. Par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
25. Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu
26. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
27. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
28. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
29. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par pirkuma līguma noslēgšanu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja                      Maruta Plivda