Preiļu novadā Pašvaldībā

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2021. gada 25. februārī plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par 2020. gada inventarizācijas rezultātiem
2. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
3. Par finansējuma sadalījumu piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm par darbu Covid-19 pandēmijas laikā
4. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” darbību īstenošanai
5. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
7. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
8. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
9. Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu
10. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
11. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
12. Par sociālā dzīvokļa sadali
13. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2021/2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

16. Par Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmuma, protokols Nr.1, punkts 23.2 “Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0702” precizēšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
19. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
20. Grozījumi Preiļu novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1, 25.§ “Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā”
21. Par Preiļu novada domes “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu
22. Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja

Maruta Plivda