Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde

2020. gada 24. septembrī plkst. 15.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2020/8 „Grozījumi Nr.2 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01 „Par Preiļu novada gada pamatbudžetu”
2. Par parādiem
3. Par vecāku līdzdalības maksājumiem interešu izglītības programmās
4. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm
5. Par pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām
6. Par iesnieguma izskatīšanu
7. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
8. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

9. Par grozījumu Preiļu novada izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas kārtībā „Kārtība, kādā tiek veikta Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšana un noteiktas vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes ņemot vērā izglītības iestādei piešķirto valsts budžeta finansējumu” apstiprināšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
12. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
13. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
15. Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
17. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/7 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā” precizēšanu
18. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”
19. Par telpu nomu
20. Par zemes iznomāšanu
21. Par ceļa servitūta dzēšanu
22. Par adrešu un nosaukuma piešķiršanu
23. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
24. Par nekustamā īpašuma sadali
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne