Pašvaldībā

Domes sēdes darba kārtība

Preiļi
2023. gada 23. februārī
1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” apstiprināšanu.
3. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
4. Par 2022.gada 29.decembra Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr. 26; 39.§) “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs” precizēšanu.
5. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumu un darba braucienu noteikumos.
6. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtības noteikumos.
7. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumā (protokols Nr. 16; 47.§) “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs” un Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.25; 4.§) “Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022.gada 30.augusta lēmumā Nr. 16;47§ “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs””.
8. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”.
9. Par pašvaldības piedalīšanos projekta “Mobilā aplikācija Preiļu novada jauniešiem” īstenošanā.
10. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
11. Par līdzekļiem pašvaldības 2023.gada budžetā Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra sniegto pakalpojumu un eksportspējas uzlabošanai, jaunas mājaslapas un Preiļu novada tūrisma piedāvājuma ceļveža izstrādei.
12. Par dalības maksas noteikšanu deju kolektīviem bērnu tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”.
13. Par piedalīšanos Ārlietu ministrijas granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ar projekta pieteikumu “Atbalsta sniegšana Ņižinas pašvaldībai Ukrainā”.
14. Par Preiļu novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā.
15. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu.
16. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2023.–2025. gadam.
17. Par minimālo zemes nomas maksu un apakšnomas tiesībām.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
19. Par nekustamā īpašuma “Liepkalni” Rušonas pagastā Preiļu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
22. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 005 0260, atsavināšanu Aglonas pagastā.
24. Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
25. Par izsoļu rezultātiem.
26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
27. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli.
28. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma noslēgšanu.
29. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
30. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
31. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
32. Par grozījumu Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra noteikumos “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
33. Par Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšana.
34. Par Aglonas bazilikas Kora skolas noteikumu “Par Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu.
35. Par Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu un pirmsskolas izglītības apguves nodrošināšanu Vārkavas pamatskolā.
36. Par Preiļu 2.vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu.
37. Par Riebiņu vidusskolas reorganizāciju par Riebiņu pamatskolu un dalību Atveseļošanas fonda investīciju projektā.
38. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
39. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Preiļu novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums” apstiprināšanu.
40. Par Preiļu novada pašvaldības invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupas izveidošanu.
41. Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļa iegāde”.
42. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Preiļu pils un Utenas muižas vēsturiskā ceļa digitalizācija tūrisma pakalpojumu attīstības veicināšanai kultūras mantojuma objektos Latvijā un Lietuvā”.
43. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sabiedriskās kārtības un vides drošības stiprināšanas pasākumi ES austrumu pierobežas LV, LT teritorijās”.
44. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ūdens kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības un noturības pret klimata pārmaiņām uzlabošana, piemērojot “viedo ciemu” pieeju mantojuma objektiem Latvijā un Lietuvā”.
45. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
46. Par Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas izveidi.
47. Par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu.
48. Par telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
49. Par medību platību izmantošanu.
50. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pakaļņa ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
51. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
52. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
53. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Mazā Solkas ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
54. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Dovales ezerā 2023. gadam iedalīšanu.
55. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kameņecas Ilzis ezerā 2023. gadam iedalīšanu.