Preiļu novadā Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēde notiks 2020. gada 22. decembrī plkst. 13.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/14 „Grozījumi Nr.4 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2020/01„Par Preiļu novada 2020. gada pamatbudžetu”
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
4. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā”

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
6. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
7. Par atteikšanos no sociālas dzīvojamās platības
8. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
10. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/15 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
11. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai 2020. – 2021. gadam
12. Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726 Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.
13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
14. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
15. Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā
16. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu Preiļu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Preiļu pilsētā
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvu
19. Par Preiļu novada Attīstības programmas aktualizētā Investīciju plāna 2018.-2024.gadam apstiprināšanu
20. Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrādi
21. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi

Priekšsēdētāja

Maruta Plivda