Pašvaldībā

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 21. jūnijā

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu.
3. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
4. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas.
5. Par Pašvaldības dzīvokļa statusa maiņu un sociālās dzīvojamās platības maiņu.
6. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
7. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
9. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2021/15 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā”.
10. Par Līču bibliotēkas slēgšanu.
11. Par Preiļu novada iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju izskatīšanu.