Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 21. jūnijā

1. Par “Preiļu novada pašvaldības nolikuma” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu.
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas darbinieku amatu sarakstā.
5. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu atbilstoši Pašvaldību likuma 21. pantam, Pārejas noteikumu 4. punktam un grozījumiem Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora darba līgumā.
6. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu atbilstoši Pašvaldību likuma 21. pantam, Pārejas noteikumu 4. punktam un grozījumiem Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka darba līgumā.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai Biedrības “SAVAI SKOLAI” iesnieguma/pieteikuma izskatīšana.
8. Par aizdevumu projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”.
9. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm.
11. Par ugunsgrēka rezultātā nodarīto zaudējumu segšanu.
12. Par nekustamā īpašuma-starpgabala atsavināšanu Preiļu pilsētā.
13. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
14. Par komisijas izveidi un lietderības revīzijas veikšanu SIA "Preiļu saimnieks".
15. Par SIA "Pacific Associates" un SIA “Preiļu saimnieks" 08.02.2023. līguma Nr. PA/PS/02 saistību izpildi.