Uzņēmējdarbībā

1. MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS.

(Mazā kategorija – komercsabiedrības vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru reģistrācijas datums uz projekta iesniegšanas brīdi nav garāks par vienu gadu vai fiziskā persona, kura plāno reģistrēt savu saimniecisko darbību vai komercsabiedrību pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas)

Lielā kategorija (Lielā kategorija – jebkura reģistrēta komercsabiedrība vai saimnieciskās darbības veicējs.

Mazās kategorijas ietvaros ir 2 000 EUR (divi tūkstoši euro). Atbalsta intensitāte lielāka par 50 % pieejama tiem projektiem, kuri savos projektos izpildīs kādu no sekojošiem mērķiem: tiks izveidots sociālais uzņēmums, atbalsta intensitāte 100 %; tiks paaugstināta uzņēmuma energoefektivitāte, atbalsta intensitāte 75 %; tiks ieviestas ilgtspējīgas uz klimatneitralitāti vērstas saimniekošanas metodes, atbalsta intensitāte 80 %; tiks veikta digitālā transformācija, atbalsta intensitāte 75 %; tiks veicināta bioekonomika un aprites ekonomika, atbalsta intensitāte 80 % .

Pieļaujamā Pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte viena Lielās kategorijas atbalsta pretendentam vienam projektam ir līdz 50 % no projekta pieteikuma budžeta, savukārt vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs Lielās kategorijas ietvaros ir 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro).

2. Kickstart treniņš.

Digitālās transformācijas jēdziens un būtība. Procesu digitalizācijas virzieni. Resursu pārvaldība. E-komercijas iespējas. Datu analītika. Sadarbība tehnoloģiju izstrādē ar studentiem un augstskolām. Transformācijas procesi uzņēmumā. Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra. Dizaina domāšana, 4x aspektu izvērtējums. Digitālās transformācijas ceļa kartes veidošana

3. Apmācības.

18.04.2023. Tiešsaistes seminārā “Darbības, lai uzņēmuma nepiemēro GNU (grūtībās nonākuša uzņēmuma) statusu”. Semināra klātienes daļa “Kāpēc Tavs uzņēmums nav reģistrēts SEZ?”.

28.04.2023. Uzzināsim, kas ir IziPizi? Kāpēc tāds būtu nepieciešams Preiļos? Ieguvumi zemniekiem – laika un līdzekļu ekonomija, ieguvumi pircējiem – iecienītie produkti vienkopus un ne tikai tirgus dienā.

05.2023. Tiešsaistes seminārs “KAD DROŠĪBA KĻŪST NEDROŠA” Biežāk sastopamie IT drošības incidenti (CERT.LV dati). Programmā: TOP-10 izplatītākās IT drošības kļūdas Latvijas uzņēmumos. Maza un liela budžeta projekti IT infrastruktūras aizsardzībai. Risinājumi tālredzīgai un modernai uzņēmuma datortīkla aizsardzībai.

06.2023. Autoservisi, Jelgavas alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija, “Pāreja uz elektroauto”.

09.2023. Izglītība/ apmācības. Līdera prasmju apguve, personīgā izaugsme.

10.2023. Amatniecība. Amatnieku apvienības/kā apvienoties, lai atvērtu veikaliņu Eiropā.  Jaunu nišas produktu izstrādei, ekodizaina elementi.

11.2023. Informācija tehnoloģijas. Idejas metaversa izmantošanai, NFT produktu radīšana/ idejas. Sensoru izmantošana.

4. Uzņēmēju forums 03.05.2023.

“Apvārsnis Eiropa” pieejamais atbalsts inovāciju attīstībai Latvijas MVU un Jaunuzņēmumiem. Latvijas Zinātnes padomes Starptautiskās sadarbības programmu projektu departaments. Marija Plotniece. Enterprise Europe Network – lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta tīkls pasaulē. Ints Vīksna, Agnese Kore, Latvijas Tehnoloģiskais centrs – EEN Latvija. FIT4NMP – instruments kā veicināt uzņēmējus dalībai Horizon Europe (2021.-2027. gadi) NMP projektos. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Agnese Kore. ADMA TranS4MER – atbalsts ražošanai un apmācībām MVU pārveidei digitalizācijas jomā. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Ints Vīksna Atbild mākslīgais intelekts – AI Prezentācija darbā ar AI. Man izdevās tāpēc, ka… Pieredzes stāsti. Kas nosaka novada teritoriju attīstību? Preiļi. Vārkava. Aglona. Riebiņi. Darbs grupās. Grupu darbu vada Iveta Piziča, Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja. Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.

5. Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.

Uzņēmēju foruma ietvaros plānots darbs pie Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveides. Uzņēmēju konsultatīvā padome – Institūcija ar padomdevēja tiesībām, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un dialogu starp uzņēmējiem un Preiļu novada pašvaldību.

Padome konsultē Pašvaldību uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas  jautājumos un pārstāv nozaru uzņēmēju intereses Preiļu novadā.

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu iesniegšana kompetences ietvaros Pašvaldībai šādu jautājumu risināšanai:

Pašvaldības izstrādāto normatīvo aktu, lēmumu, stratēģiskās plānošanas dokumentu, Preiļu novada attīstības plānu, mārketinga plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei (tūrisma koncepcijas, ekonomiskās attīstības programmas u.c.), to ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi novadā; nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu Preiļu novadā un atbilstība Preiļu novada Attīstības programmā noteiktajām attīstības prioritātēm; uzņēmēju līdzdalībai Preiļu novada tēla veidošanas pasākumos; citos Preiļu novada uzņēmējiem aktuālajos jautājumos.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2023.