Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 20. septembrī

 1. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Kultūras centra darbinieku amatu sarakstā.
 2. Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
 3. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.
 4. Par Valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu.
 5. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 6. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.
 7. Par nomnieka finanšu ieguldījuma pašvaldībai piederošo telpu vienkāršotā pārbūvē saskaņošanu.
 8. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.
 9. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Aglonas pagasta katlu mājās.
 10. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Galēnu pagasta katlu mājās.
 11. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Pelēču pagasta katlu mājā.
 12. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vārkavas pagasta katlu mājā.
 13. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Upmalas pagasta katlu mājā.
 14. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Rušonas pagasta katlu mājā.
 15. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Silajāņu pagasta katlu mājā.
 16. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Stabulnieku pagasta katlu mājā.
 17. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Preiļu pagasta katlu mājā.
 18. Par grozījumiem 2017.gada 24.februāra deleģēšanas līgumā Nr. 4-27/2017/29 un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
 19. Par atbalstu 2023.gada 31.augusta vētrā cietušajām dzīvojamām mājām.
 20. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma-starpgabala “Josla”, kadastra numurs 7601 006 0021, Preiļu pilsētā, atsavināšanu.
 23. Par Preiļu novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas, nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7694 002 0455, „Vārkavas pagasta pašvaldības meži”, Vārkavas pagasts, Preiļu novads izsoli.
 24. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.