Pašvaldībā

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi
2023. gada 20. septembrī

 1. Par grozījumiem zemesgrāmatu nodalījumos sakarā ar izmaiņām daudzdzīvokļu māju kopīpašuma domājamās daļās.
 2. Par telpas patapinājumu biedrībai.
 3. Par telpu patapinājumu biedrībai “Latvijas sarkanais krusts Latgales komiteja”.
 4. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai 16.10.2023-15.04.2024.
 5. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā.
 6. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.
 10. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Aglonas pagasta katlu mājās.
 11. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Galēnu pagasta katlu mājās.
 12. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Pelēču pagasta katlu mājā.
 13. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vārkavas pagasta katlu mājā.
 14. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Upmalas pagasta katlu mājā.
 15. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Rušonas pagasta katlu mājā.
 16. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Silajāņu pagasta katlu mājā.
 17. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Stabulnieku pagasta katlu mājā.
 18. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Preiļu pagasta katlu mājā.
 19. Par grozījumiem 2017. gada 24. februāra deleģēšanas līgumā Nr. 4-27/2017/29 un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.