Pašvaldībā

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. janvārī

 1. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” apstiprināšanu.
 2. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 3. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem” grozījumiem.
 4. Par Preiļu novada domes 2022. gada 30. novembra lēmuma (protokols Nr. 25, 6. §) precizēšanu.
 5. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 30. novembra lēmumā (protokols Nr.25; 4§) “Par ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu Preiļu novada izglītības iestādēs”.
 6. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumā “Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta” (protokols Nr.19, 15.§).
 7. Par Preiļu novada pašvaldības sadarbību projekta īstenošanā.
 8. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”.
 9. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Parki bez robežām – plašāk” (“Park Without Borders – Wider”).
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa un tam piesaistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040148 “Skariņas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, izsoli.
 14. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.