Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada domes sēde

2020. gada 2. jūlijā plkst. 15.00

Preiļu novada dome, 2.stāva aktu zālē, Raiņa bulvāris 19, Preiļos

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
2. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabala atsavināšanai
3. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” iesniegtā projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” mēbeļu iegāde ergonomiskas mācību vides izveidei
4. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
5. Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izvērtēšanu
6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja otram vietniekam Klavdijai Zarānei

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

7. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
9. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
10. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību
11. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

13. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu
14. Par zemes iznomāšanu
15. Par adreses piešķiršanu
16. Par nekustamā īpašuma sadali
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
18. Par patapinājuma līguma slēgšanu
19. Par zemesgabala Meža ielā 3A, Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne