Pašvaldībā

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Preiļi
2023. gada 19. janvārī

  1. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/36 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atcelšanu
  2. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu
  3. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025. gadam aktualizāciju
  4. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”
  5. Par piedalīšanos pārrobežu sadarbības programmas 3. projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Parki bez robežām – plašāk” (“Park Without Borders – Wider”)
  6. Par apbūves tiesības piešķiršanu
  7. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2023. gadam iedalīšanu
  8. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2023. gadam iedalīšanu
  9. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2023. gadam iedalīšanu
  10. Par medību platību izmantošanu