Pašvaldībā

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Preiļi

2024. gada 18. jūnijā

  1.  Par projekta “Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam” iesniegšanu 5.1.1.1. pasākuma " Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam " īstenošanas ietvaros
  2. Par sadarbības līguma noslēgšanu sakarā ar projekta “Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam” Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanu
  3. Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursa 2.uzsaukumā ar projekta pieteikumu “Bioloģiskās daudzveidības, ūdens kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, kā arī zaļās infrastruktūras vieda attīstība kultūras mantojuma objektos Latvijā un Lietuvā”
  4.  Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas programmas 2021.-2027. gadam projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Gastronomiskā tūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā caur tradīciju un tehnoloģiju sinerģiju”
  5. Par piedalīšanos INTERREG programmas LATLIT pārrobežu projekta “Iedrošināt ikvienu: ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstība Latvijā un Lietuvā” (Empowering Everyone: Advancing Family Digital Activity Hubs in Latvia and Lithuania (DigiAll)) īstenošanā
  6. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāna 2022.-2025.gadam aktualizāciju