18.01.2022 11:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība izsludina nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Nomas objekts: Piecas telpas nedzīvojamajā ēka – Radošo industriju centrā Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, objekta kadastra apzīmējums: 76420040578005. Galvenais lietošanas veids: 1220 (biroju telpu grupa).

Izsoles objekts (telpas) Nosacītā cena (nomas maksa (EUR mēnesī par objektu)
telpa 1.stāvā Nr. 001-2 ar platību 233,0 m2 265,00 EUR/mēn.
telpa 2.stāvā Nr. 001-8 ar platību 20,7 m2 36,80 EUR/mēn.
telpa 2.stāvā Nr. 001-10 ar platību 25,1 m2 44,80 EUR/mēn.
telpa 2.stāvā Nr. 001-16 ar platību 114,2 m2 118,40 EUR/mēn.
telpa 2.stāvā Nr. 001-17 ar platību 44,7 m2 72,80 EUR/mēn.

Izsoles solis – EUR 10,00. Līguma termiņš – 12 gadi.

Pieteikumi iesniedzami Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV – 5301  slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2022.gada 6.janvāra līdz 2022.gada 17.janvāra plkst. 13.00 vai elektroniski, nosūtot uz dome@preili.lv .

Izsole notiek 2022.gada 18.janvārī plkst.11.00 Aglonas pagasta pārvaldē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā, 1.stāvā, zālē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai izsoles reģistrācijas maksa (EUR 20,00) un nodrošinājums (EUR 100,00) jāieskaita Preiļu novada pašvaldības (nodokļu maksātājs Nr. 90000065720) kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, ar atzīmi „Par dalību nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā, nomas tiesību izsolē”.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem var, vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Aivaru Rivaru pa tālruni 29710802.

Pielikumi: