Gads
2024
Mēnesis
Marts
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Aktuāla
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 26. martā plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko otro izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 900 2811 - dzīvokļa Jaunajā ielā 1-26, Preiļos, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa pieejama zemāk:

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 22.03.2024. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai iesūtot pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz elektronisko pasta adresi: dome@preili.lv.

Izsoles objekta nosacītā cena 6320,00 EUR, nodrošinājums 632,00 EUR un reģistrācijas maksa 10,00 EUR, maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis 100,00 EUR).