Gads
2024
Mēnesis
Marts
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 20. martā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes nomas tiesību izsoli objektam - Preiļu novada pašvaldībai piekritīgai zemes daļai 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 7680 004 0203, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads (īpašuma kadastra nr. 76800040203).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa pieejama zemāk:

Izsoles objekta aprēķinātā nomas maksa ir 221,40 EUR (divi simti divdesmit viens euro 40 centi, bez PVN).

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 221,40 EUR.

Izsoles solis ir 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2024. gada 18. marta plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2024. gada 18. martam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.