Gads
2024
Mēnesis
Marts
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 19. martā plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – nekustamā īpašuma daļai – vienai atsevišķai ēkas telpai Nr. 17 (otrajā stāvā) Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā, turpmāk – Nomas objekts Nr. 17 (platība 44,7 m²).

Būve ar kadastra apzīmējumu 76420040578005 Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā ir uzbūvēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa, nomas līguma projekts pieejami zemāk:

Izsoles nosacītā (sākotnējā) nomas maksa Nomas objektam telpai Nr. 17., platība 44,7 m2  ir 53,64 EUR mēnesī.

Pretendenti Nomas objektu Nr. 17 (platība 44,7 m²) var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Aglonas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Rivaru, zvanot uz tālruni +371 29710802.

Izsoles solis ir EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

Dalības maksa 10,00 EUR, maksājuma uzdevumā jānorāda šādu informāciju: dalības maksa nomas tiesību izsolei Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā;

Drošības nauda 26,82 EUR, maksājuma uzdevumā jānorāda šādu informāciju: drošības nauda nomas tiesību izsolei Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā.

Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta.

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2024. gada 18. marta plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, vai arī pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta uz e-pasta adresi dome@preili.lv līdz 2024. gada 18. marta plkst. 12.00.