Gads
2024
Mēnesis
Februāris
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2024. gada 07. februārī plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam - nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803 daļai platībā 1720,9 m2 un nedzīvojamajai ēkai – tipveida neapkurināma angāra ēkai 491,0 m2 platībā, apbūves laukums 520,8 m2, asfaltbetona seguma laukums 1197 m2.

Nomas objekta ēkas un būves ir izbūvētas saskaņā ar būvprojektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi” (būvprojektā noteiktais galvenais lietošanas veids – 1252 (noliktavas, rezervuāri, bunkuri, silosi, saldētavas).

Nomas objektu veido:

  • Objekts Nr. 1 - telpa, platība 138,3 m2,
  • Objekts Nr. 4 - telpa, platība 70,2 m2,

un proporcionāli telpas platībai-asfaltbetona laukuma daļa.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.preili.lv

Izsoles nosacītā nomas maksa Nomas objektiem uz izsoli ir noteikta:

  • Objektam Nr. 1 - telpa, platība 138,3 mnosacītā nomas maksa 153,20 EUR,
  • Objektam Nr. 4 - telpa, platība 70,2 m2 nosacītā nomas maksa 77,76 EUR.

Izsoles dalības maksa - 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi). Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta. Preiļu novada pašvaldība rēķinu par Dalības maksu neizraksta.

Par piedalīšanos Izsolē ir noteikts Nomas objekta Izsoles nodrošinājums 50 % apmērā no sākumcenas:

  • Objektam Nr. 1 - izsoles nodrošinājums 76,60 EUR,
  • Objektam Nr. 4 -  izsoles nodrošinājums 38,88 EUR.

Izsoles solis - 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2024. gada 05. februāra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2024. gada 05. februāra plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.