Gads
2023
Mēnesis
Jūlijs
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli objektam -

Preiļu novada pašvaldības īpašumam "Kūlas", 9,7 ha kopplatībā, sastāvošam no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76620010335 (2,49 ha), 76620020130 (2,38 ha), 76620050067 (1,6 ha) un 76620070021 (3,23 ha) Riebiņu pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76620070021).

Izsoles objekta nosacītā cena ir EUR 15800,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 1580,00 EUR.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 4. jūlijam plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023.gada 4.jūlijam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Pielikumi: