Gads
2023
Mēnesis
Novembris
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 24. novembrī plkst. 09.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils ielā 64, Preiļos, Preiļu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803 daļai platībā 1720,9 m2 un nedzīvojamajai ēkai – tipveida neapkurināma angāra ēkai 491,0 m2 platībā, apbūves laukums 520,8 m2, asfaltbetona seguma laukums 1197 m2.

Nomas objekta ēkas un būves ir izbūvētas saskaņā ar būvprojektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi” (Būvprojektā noteiktais galvenais lietošanas veids – 1252 (noliktavas, rezervuāri, bunkuri, silosi, saldētavas).

Nomas objektu veido:

 1. Objekts Nr. 1 telpa, platība 138,3m2
 2. Objekts Nr. 2 telpa, platība 70,2m
 3. Objekts Nr. 3 telpa, platība 70,1m2
 4. Objekts Nr. 4 telpa, platība 70,2m2
 5. Objekts Nr. 5 telpa, platība 142,2m2

un proporcionāli telpas platībai - asfaltbetona laukuma daļa.

Nomas objekts tiks izsolīts atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu veidlapas, nomas līguma projekts pieejami:

Izsoles nosacītā nomas maksa visam Nomas objektam uz izsoli ir noteikta 543,90 EUR (pieci simti četrdesmit trīs un 90 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi:

 • Objektam Nr. 1 telpa, platība 138,3 mnosacītā nomas maksa 153,20 EUR
 • Objektam Nr. 2 telpa, platība 70,2 m2 nosacītā nomas maksa 77,76 EUR
 • Objektam Nr. 3 telpa, platība 70,1 m2 nosacītā nomas maksa 77,65 EUR
 • Objektam Nr. 4 telpa, platība 70,2 m2 nosacītā nomas maksa 77,76 EUR
 • Objektam Nr. 5 telpa, platība 142,2 m2 nosacītā nomas maksa 157,53 EUR

Izsoles dalības maksa 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi). Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta. Preiļu novada pašvaldība rēķinu par Dalības maksu neizraksta.

Par piedalīšanos Izsolē ir noteikts Nomas objekta Izsoles nodrošinājums 50 % apmērā no sākumcenas:

 • Objektam Nr. 1 izsoles nodrošinājums 76,60 EUR
 • Objektam Nr. 2 izsoles nodrošinājums 38,88 EUR
 • Objektam Nr. 3 izsoles nodrošinājums 38,83 EUR
 • Objektam Nr. 4 izsoles nodrošinājums 38,88 EUR
 • Objektam Nr. 5 izsoles nodrošinājums 78,77 EUR

Izsoles solis - 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 21. novembra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2023. gada 21. novembra plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.