Gads
2023
Mēnesis
Novembris
Kategorija
Tiesības
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 24. novembrī plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā, biroja ēkai kopplatībā 681,6 m2, būves kadastra apzīmējums 76420040578005, kas uzbūvēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai): 1220 (biroju telpu grupa).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikuma veidlapa, nomas līguma projekts pieejami:

Izsoles nosacītā nomas maksa Nomas objektam uz izsoli ir noteikta 760,00 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis - 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles dalības maksa - 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi). Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta. Preiļu novada pašvaldība rēķinu par Dalības maksu neizraksta.

Par piedalīšanos Izsolē ir noteikts Nomas objekta Izsoles nodrošinājums 50 % apmērā no sākumcenas, t. i. 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit eiro un 00 centi)Preiļu novada pašvaldība rēķinu par Nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 21. novembra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2023. gada 21. novembra plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.