10.02.2022 10:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Februāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 10.februārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr. 76760040455), kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040455 platībā 4,5282 ha, un uz tās esošajām būvēm- divstāvu ēkas (bijusī skolas ēka) ar kadastra apzīmējumu 76760040455001 platībā 860,50 m2, divstāvu ēkas (bijusī skolas ēka)  ar kadastra apzīmējumu 76760040455002 platībā 446,80 m2 platībā un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 76760040455004 platībā 16,7 m2.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 30 350,00.

Izsoles dalības maksa ir 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 3035,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 8.februāra plkst.12.00    Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2022.gada 8.februārim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.