11.03.2022 11:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Marts
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 11.martā plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam- Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Latgales iela 7A”, Sīļukalnā, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76780030544), kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030544 0,4336 ha platībā un esošas apbūves: skolas ēka (sākumskola), kadastra apzīmējums 76780030544001, ar kopējo platību 582,1 m2  un šķūņa, kadastra apzīmējums 76780030544002, ar kopējo platību 55,4 m2 .

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 13 250,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 1325,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 9.marta plkst. 12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2022.gada 9.martam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.