11.01.2022 11:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2022.gada 11.janvārī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 004 0924 Sporta iela 5A, Preiļos neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0924 platībā 0,1054 ha atsavināšanu.

Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, jaunbūve zemes vienībā nav atļauta. Zemes vienības esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa)

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 07.01.2022. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 3230,00 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums – EUR 1615,00,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).