13.04.2021 13:00, Preiļu pašvaldība (ZOOM)
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Noslēgusies
Veids
Attālināti

Preiļu novada dome 2021.gada 13.aprīlī plkst. 13.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0135 daļas platībā 9,0 ha, Pelēču pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties:

Pieteikumi (pieteikuma veidlapa pielikums Nr.14) izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 08.04.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles sākumcena- nosacītais nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 30,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 28,00).