Gads
2023
Mēnesis
Jūlijs
Kategorija
Nekustamais īpašums
Statuss
Atcelta
Veids
Attālināti
12.06.2023. Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles atcelšanu

Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles – Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7662 001 0254 – “Līči”, Riebiņu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 001 0254  platībā 5,47 ha atsavināšanas izsoles 2023. gada 06. jūlijā plkst.12.00 atcelšanu.

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 6. jūlijā plkst. 12.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli objektam -

Preiļu novada pašvaldības īpašumam "Līči", 5,47 ha platībā, sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620010254  Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, (īpašuma kadastra Nr.76620010254).

Izsoles objekta nosacītā cena ir EUR 12800,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 1280,00 EUR.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 4. jūlijam plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 4. jūlijam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Pielikumi: