Gads
2019
Mēnesis
Jūlijs
Veids
Sabiedriskās apspriešanas

2019. gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē Liepu ielā 6, Pelēčos notiks dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Dabas liegums (Natura 2000 teritorija) atrodas Preiļu novada Pelēču pagastā, Pelēču ezera rietumu krastā, aizņem 12 ha un izveidots pārejas purva un retu augu sugu aizsardzībai. Plāns izstrādāts 12 gadu periodam.

Ar plānu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti un Pelēču pagasta pārvaldē. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 23. jūlijam, sūtot uz tālāk norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Atvērtā ainava) ietvaros. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318212,63 EUR.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība, adrese: Berģu iela 147, Rīga, LV-1024. Plāna izstrādes vadītāja – Agnese Priede, tālrunis: +371 29640959, e-pasts: agnesepriede@hotmail.com.