Mēnešalga:
1050 EUR
Kultūra / Māksla
Darba vieta: Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Preiļu novada kultūras centra kultūras metodiķa amatam

(profesijas kods 3435 19)

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt Preiļu novada kultūras centra metodisko darbu, sniegt organizatorisku un metodisku palīdzību Preiļu novada kultūras/tautas namiem (turpmāk –struktūrvienības);
 • Veikt Preiļu novada kultūras centra kultūras pasākumu plānošanu un koordinēšanu, izstrādāt un īstenot pasākumu mākslinieciskā satura idejas, budžeta plānošanu un tā precīzu izpildi, veikt sadarbības partneru un finansējuma piesaisti, pasākumu izvērtēšanu un nepieciešamo atskaišu noformēšanu;
 • koordinēt Preiļu novada amatiermākslas kolektīvu darbību, organizēt skates, konkursus un pasākumus, sniegt tiem nepieciešamo nodrošinājumu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos;
 • Piedalīties Kultūras centra pasākumu gada plāna sastādīšanā un struktūrvienību aktivitāšu plānošanā, nodrošināt ikmēneša Preiļu novada kultūras pasākumu plāna sagatavošanu un savlaicīgu izpildi;
 • Organizēt kultūras darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus;
 • Sniegt atskaites Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai/Latvijas autoru apvienībai (AKKA/LAA).

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība, priekšroka pretendentiem ar izglītību kultūras vadībā, kultūras menedžmentā vai ar kultūru saistītā nozarē (var būt pēdējo kursu students).
 • Vēlama darba pieredze kultūras jomā, kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā vai līdzīga rakstura organizatoriskā, metodiskā vai izglītojošā darbā.
 • Prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Teicamas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru: datorprogrammas MS Word, MS Excel, PowerPoint.
 • Spēja organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību.
 • Nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi,
 • Atsaucīgu kolektīvu,
 • Sakārtotu darba vidi,
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu,
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi,
 • atalgojumu 1050,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas,
 • darba vieta: Raiņa bulvāris 28, Preiļi

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi un redzējumu par Preiļu novada kultūras jomas attīstības prioritātēm),
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 28. septembrim plkst. 15.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Kultūras centra kultūras metodiķa amatu” var iesniegt:

 • personīgi Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldē Raiņa bulvārī 28, Preiļos,
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi kulturas.parvalde@preili.lv  
 • pa pastu uz Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes adresi: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa tel. 28001177

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pretendentiem jāpiesakās līdz